KRÍZOVÁ POMOC

🔸Je k dispozícii pedagógom a pracovníkom s deťmi a mládežou: učiteľom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, vychovávateľom a ďalším.
🔹Poradňa poskytuje poradenstvo v oblasti inklúzie a integrácie detí v školách a venuje sa aj otázkam jazykových a kultúrnych rozdielov, otázkam scitlivovania majoritnej spoločnosti voči vojnovým utečencom, symptómom posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.

 

linka

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine majú povinnosť školské zariadenia riadiť sa odporúčaniami od oficiálnych inštitúcií (ministerstvo školstva, štátny pedagogický ústav). Súčasný stav je hodnotený ako krízový, a istým spôsobom na túto situáciu musí reflektovať naše poradenské zariadenie, ako aj Váš pracovný kolektív v škole. V priloženom súbore si môžete prečítať dôležité rady, ktoré by Vám mali byť v týchto a nasledujúcich dňoch nápomocné:

Pomôcka pre učiteľov

Metodicko-pedagogické centrum ponúka pre všetkých pedagogických zamestnancov anonymnú a bezplatnú psychologickú pomoc, podporu a sprevádzanie v rozličných situáciách. 

Na obrázku môže byť text

V súčasnosti mnohé deti môžu v súvislosti s vojnou na Ukrajine prežívať intenzívne a náročné obdobie. Slovenská komora psychológov preto priniesla najmä pre rodičov rady, ako poskytnúť podporu deťom v dnešných dňoch. 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „SLOVENSKÁ PSYCHOLÓGOV Energia AKO POSKYTNÚT PODPORU DETOM V DNEŠNYCH DÃOCH... Informácie dostatok spánku pohybu pozitíyne situáciu t'ažšie zvláda diet'a nformácií pochopilo sieti ma možu zbierky nakreslit' obrázok bud' ale dopraj prežívajú, potrebuje blízkost, čom Energia hovorit', Informácie rozhovor rozprávaju, iekoho (napr. prežívajú Bezpečie diet'at'a, Emóciea postoje škole .rovesníc obrátit' éinformce diet'a detí snaž psychológ mládež Zmeny pokoji, každy inak, Zmeny správanie ahltit ,ukáž cítim náladu, spánok, poskytni priestor, nezdá poriadku, obrát' odborníka nechcú predsudky, napr. zvlášt, mier, aktivity mieru...)“

Psychológovia z Ipčka prinášajú odporúčania, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné postupy, ako sa rozprávať na tému vojny s deťmi.

Opis fotky nie je k dispozícii.

V nasledujúcich odporúčaniach psychológov z internetovej linky dôvery, nájdete spôsob, ako zvládnuť stres v súvislosti s vojnou. 

Opis fotky nie je k dispozícii.

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie vytvoril sekciu Krízová intervencia, ktorý obsahuje sumár užitočných informácií, ktoré môžu rýchlo a efektívne pomôcť pri práci s deťmi a rodičmi v súvislosti s vojenským útokom na Ukrajinu.

https://vudpap.sk/krizova-intervencia/

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vypracovalo odporúčania pre učiteľov a žiakov na zvládanie vypätej situácie na Ukrajine. 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/