🔸Je k dispozícii pedagógom a pracovníkom s deťmi a mládežou: učiteľom, školským psychológom, špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom, vychovávateľom a ďalším.
🔹Poradňa poskytuje poradenstvo v oblasti inklúzie a integrácie detí v školách a venuje sa aj otázkam jazykových a kultúrnych rozdielov, otázkam scitlivovania majoritnej spoločnosti voči vojnovým utečencom, symptómom posttraumatického stresového syndrómu (PSTS), začleňovaniu žiakov a študentov do rovesníckych skupín atď.

 

linka