Aktuality

Psychológovia z Ipčka prinášajú odporúčania, ktorých cieľom je poskytnúť užitočné postupy, ako sa rozprávať na tému vojny s deťmi.

 

Opis fotky nie je k dispozícii.

 

 

V súčasnosti mnohé deti môžu v súvislosti s vojnou na Ukrajine prežívať intenzívne a náročné obdobie. Slovenská komora psychológov preto priniesla najmä pre rodičov rady, ako poskytnúť podporu deťom v dnešných dňoch. 

 

Na obrázku môže byť text, v ktorom sa píše „SLOVENSKÁ PSYCHOLÓGOV Energia AKO POSKYTNÚT PODPORU DETOM V DNEŠNYCH DÃOCH... Informácie dostatok spánku pohybu pozitíyne situáciu t'ažšie zvláda diet'a nformácií pochopilo sieti ma možu zbierky nakreslit' obrázok bud' ale dopraj prežívajú, potrebuje blízkost, čom Energia hovorit', Informácie rozhovor rozprávaju, iekoho (napr. prežívajú Bezpečie diet'at'a, Emóciea postoje škole .rovesníc obrátit' éinformce diet'a detí snaž psychológ mládež Zmeny pokoji, každy inak, Zmeny správanie ahltit ,ukáž cítim náladu, spánok, poskytni priestor, nezdá poriadku, obrát' odborníka nechcú predsudky, napr. zvlášt, mier, aktivity mieru...)“

Situácia v súvislosti s medzinárodným konfliktom Ruska proti Ukrajine je útokom na životy občanov. Pocity ohrozenia, hnevu, smútku, strachu, rovnako obavy, úzkosť, zlá nálada sa môžu prirodzene objaviť u každého z nás. Je to neštandardná situácia a naše správanie môže byť iné, ako v bežných situáciách, ktoré u seba poznáme. Zamerajme pozornosť na naše duševné zdravie a robme pre seba nasledujúce:

 • Prijmime skutočnosť takú aká je.
 • Zostaňme pokojní ako to najviac dokážeme.
 • Obmedzujme sledovanie sociálnych sietí a médií a ak sme sa stretli s nejakou informáciou, ktorá sa zdá byť nepravdivá, overme si ju a nešírme ďalej.
 • Venujme pozornosť svojím deťom, citlivo pristupujme k vysvetleniu faktov, čo sa deje (napr. sme tu s Tebou, ..., naša krajina je teraz bezpečná, ...).
 • Buďme v kontakte so svojimi blízkymi a osamelými ľuďmi.
 • Robme aktivity, ktoré nám pomáhajú cítiť sa dobre a robia radosť (záľuby, šport, ...).

Ak sa prejavuje strach a úzkosť, negatívne myšlienky, hovorte o tom s ľuďmi a neostávajte s týmito pocitmi osamote, sme tu s Vami! Nestrácajme nádej, že svet môže byť pre nás všetkých bezpečným miestom.

V prípade potreby sa obráťte na odborných zamestnancoch v našom poradenskom zariadení alebo využite možnosti uvedených krízových liniek:

 • 0910 392 437 - CPPPaP v Čadci (nonstop, aj sms)
 • 0910 361 252 Linka pomoci VÚDPaP (od 8:00 -18:00 hod.)
 • www.ipcko.sk – Internetová linka dôvery pre mladých (chatová a emailová poradňa)
 • 0800 500 333 - www.krizovalinkapomoci.sk
 • 0907 401 749 - Linka detskej dôvery
 • 116 111 - Linka detskej istoty

kontakty

CPPPaP v Čadci zorganizovalo v spolupráci s jednotlivými strednými školami okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto pre všetkých žiakov končiacich ročníkov ON-LINE podujatie EXPO KARIÉRA ČADCA 2021/2022, ktoré bolo odvysielané 14. decembra 2021 o 11.00 hod. cez komunikačnú platformu YouTube.

Žiaci mali po ukončení on-line vysielania priestor klásť otázky ohľadom štúdia za pomoci využitia formulára, dostupného na našej webovej stránke www.camip.sk, v sekcii KARIÉROVÉ PORADENSTVO: On-line poradňa kariérového poradenstva alebo kliknutím na odkaz https://www.camip.sk/expo-karierove-poradenstvo/on-line-poradna-karierneho-poradenstva .

Podujatia sa zúčastnili stredné školy:

 • Gymnázium J. M. Hurbana, Čadca
 • Gymnázium, Turzovka
 • Obchodná akadémia D. M. Janotu, Čadca
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca
 • Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti, Čadca
 • Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca
 • Stredná odborná škola technická, Čadca
 • Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou
 • Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto
 • Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto

pozvanka

,,Namiesto plánovania kariéry treba hovoriť o plánovaní života." 

Aj tento rok  sme sa zúčastnili Národnej ceny kariérového poradenstva v Bratislave , kde odznelo množstvo inšpiratívnych podnetov v oblasti kariérového poradenstva, osobitne názor Štefana Grajcára: ,,Namiesto plánovania kariéry treba hovoriť o plánovaní života." 

 

Ďakujeme centru EUROGUIDANCE a Združeniu pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry za organizáciu.

Krátky zostrih zo slávnostnej ceremónie si môžete pozrieť tu: Národná cena kariérového poradenstva 2021

On-line veľtrh vybraných vysokých škol v ČR!

Registruj sa zadarmo aj ty!

Viac info sa dozvieš kliknutím na odkaz: https://veletrh.vysokeskoly.cz/?utm_source=email&utm_medium=newsletter&utm_campaign=B2C_veletrh-email-1

 

veltrh

 

 

CPPPaP v Čadci v rámci Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva – CAMIP organizuje pre našich končiacich žiakov už šestnásty rok Dni voľby povolania 2022/2023, ktoré v ucelenej forme ponúkajú žiakom rozšírenie informácií o svete práce, požiadavkách na jednotlivé pracovné pozície, s cieľom rozšíriť možnosti a nasmerovať žiakov k vyššej miere vlastného sebapoznania a sebarozvoja a zároveň pomôcť žiakom a ich rodičom zorientovať sa v oblasti voľby povolania a výberu strednej školy.

 

Čo sa dozvieš na Dňoch voľby povolania?

Na Dňoch voľby povolania sa na základe testov dozvieš, aký si typ osobnosti, aké máš predpoklady, v akom pásme je Tvoje IQ, kde môžeš študovať, aká je potreba trhu práce, aké sú Tvoje možnosti štúdia, možnosti pomoci internetu pri voľbe povolania. Nemusíš chodiť do poradne, psychologičky nášho CPPPaP prídu priamo do Tvojej školy a pomôžu Ti zorientovať sa podľa Tvojich schopností v rozhodovaní, avšak samotné rozhodnutie je na Tebe. 

Taktiež si vyplníš záznamový hárok, kde si ujasníš, aký si profesionálny typ, aká oblasť Ťa najviac zaujíma, či by si chcel študovať v okrese, mimo okresu, aké sú Tvoje predpoklady na základe výsledkov testov, aké sa Ti páči povolanie, akú máš šancu uplatniť sa s týmto povolaním na trhu práce, o ktorej škole uvažuješ a prečo, akú úroveň vzdelania chceš dosiahnuť, kde môžeš získať ďalšie informácie a podobne. Všetky tieto informácie budeš konzultovať individuálne online vo vyhradenom čase.

Tvoji rodičia v prípade záujmu môžu konzultovať ohľadom Tvojej profesijnej orientácie so psychológom/kariérovým poradcom telefonicky v dohodnutom termíne. Záznamový hárok pre žiakov môžeš doma prekonzultovať s rodičmi a porozprávať sa o Tvojich schopnostiach a plánoch, z ktorých možno budú rodičia prekvapení, ale možno Ťa lepšie pochopia a spoločne vyberiete tú najvhodnejšiu strednú školu pre Teba.

Letáčik - Dni voľby povolania

 

IPčko - bezplatná, anonymná a NONSTOP odborná pomoc pre všetkých, ktorí sa trápia, sú sklamaní, vyčerpaní, zranení a osamelí.

 

 

 

 Prišiel čas, kedy postupne zasadajú žiaci do svojich lavíc po dlhšej dobe. Môžeme vidieť a cítiť už dlhšie ako rok, že  žijeme a prežívame v neistote, v neustále sa meniacich podmienkach, v obavách a v strachu. Tým sa aj zabúda často, že žiaci počas dištančného vzdelávania môžu byť unavení, preťažení, bez potrebnej energie a entuziazmu. Keď žiaci pozasadajú do lavíc, nemali by sme zabudnúť na to, že počas izolácie vznikol u nich deficit sociálnych kontaktov, na vlastnej koži prežívali skúsenosti a situácie z vlastných domovov a rodín, že je to dlhý čas a iste sa udialo mnohé, čo žiakov ovplyvnilo, zmenilo a vracajú sa do školy určitým spôsobom nezaručené, neisté. Je dôležité vedieť, že títo žiaci budú potrebovať viac pozornosti, potrebu rozprávať sa, zdieľať, byť spolu so svojimi rovesníkmi, niektoré možno naopak budú utiahnutejšie a budú potrebovať viac času na spracovanie ďalších zmien a teda budú ovplyvnené nedisciplinovanosťou a len s veľmi malou pravdepodobnosťou sadnú plné elánu do lavíc a začnú získavať mnoho nedobehnutého učiva spojeného s tlakom na dosiahnutie najlepšieho výkonu. Je potrebné dať žiakom priestor na postupný nábeh do klasického režimu, pričom budete využívať skupinovú prácu k zefektívneniu, prebudeniu triednej dynamiky, naladenie sa na žiakov a žiakov medzi sebou. Poskytnite žiakom adaptačné obdobie, ktorého cieľom je postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu, minimalizovanie vypätých situácií a vytvorenia bezpečného prostredia, kde sa žiaci budú tešiť.

Keď budú mať saturované svoje základné potreby bezpečia, pochopenia, prijatia, sociálneho zázemia, bude pre nich jednoduchšie naladiť sa aj na vyššie ciele, ako je prijímanie nových informácií a vzdelávanie sa, takže čas takto strávený určite nebude “stratený“ a rýchlo sa zúročí aj pri vyučovaní samotnom. Aktivity a ich formu je možné prispôsobiť veku žiakov, času, ktorý máme k dispozícii, dajú sa použiť či už na rannej komunite alebo triednických hodinách vybrať si nejakú časť, ideálne aj počas viacerých stretnutí.  

Chceli by sme Vás požiadať o obozretnosť voči deťom a ak badáte zmeny v správaní dieťaťa trvajúce aj po niekoľkých dňoch v škole (dieťa je, utiahnuté, smutné, ustráchané alebo naopak agresívne, zlostné, nesvoje...), Vaše pozorovanie konzultujte  s rodičom a neváhajte využiť naše služby Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci. K zvládnutiu obdobia adaptácie po nástupe do škôl Vám ponúkame aj naše webináre pre žiakov a učiteľov.  

Môžete využiť aj tieto možnosti poradenstva, pomoci či podpory ako napríklad:

 • Anonymné e-mailové a chatové poradenstvo IPčko: ipcko.sk
 • E-mailové poradenstvo VÚDPAP: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Krízová linka pomoci: 0800 500 333 (nonstop)
 • Linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566 (nonstop)
 • Linka detskej istoty: online poradňa je na stránke: ldi.sk
 • E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • Užitočné linky:

https://www.krizovalinkapomoci.sk /

www.dusevnezdravie.sk

www.vudpap.sk

CPPPaP v Čadci pracuje v osobnom poskytovaní odbornej individuálnej psychologickej starostlivosti. Môžete nás kontaktovať ohľadom objednania žiadosti o odborné vyšetrenie, poradenstvo, terapiu, kariérové poradenstvo či online aktivity podľa Vašich potrieb.

Neváhajte nás kontaktovať, sme tu pre Vás.

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón: 0904 744 717
Online formulár: https://www.camip.sk/kontakt
 
Tešíme sa na Vás.