fotka

Vážení rodičia,

blíži sa čas, kedy v Centre poradenstva a prevencie Čadca začíname vyšetrovať školskú spôsobilosť. Obdobie nástupu do základnej školy patrí k jednému z najvýznamnejším medzníkom v živote dieťaťa. Dieťa v tejto etape opúšťa svoj svet hier a učí sa prispôsobiť novým povinnostiam a pravidlám a preto je dôležité, aby tento vážny krok do budúcna nastal u dieťaťa v pravý čas vzhľadom k jeho vývinu a aby bolo dieťa náležite pripravené.

 

Čo je školská spôsobilosť? 

Školská spôsobilosť znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu úspešne si osvojovať potrebné školské vedomosti a zručnosti.

Viac informácií o tom, čo by mal vedieť Váš prváčik si môžete prečítať tu: Znaky školskej spôsobilosti pre vstup do školy 

a o rozvoji detskej reči tu: Ako by mala vyzerať reč predškoláka?

 

Kde sa môžete objednať? 

V prípade, že si nie ste istí školskou spôsobilosťou svojho dieťaťa a uvažujete o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, predčasnom zaškolení alebo Vás len jednoducho zaujíma, ako na tom Váš budúci prváčik je a chcete sa len nezáväzne poradiť, môžete sa objednať:

  • osobne v Centre poradenstva a prevencie v Čadci (Kukučínova 162, 02201, Čadca),
  • telefonicky na našom čísle: 0904744717,
  • alebo cez našu e-mailovú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
  • kontaktovaním riaditeľky spádovej materskej školy, ktorú dieťa navštevuje.

 

Kto môže o vyšetrenie požiadať?  

O vyšetrenie môžu požiadať zákonní zástupcovia dieťaťa. Školopovinné je dieťa, ktoré k 31. augustu dovŕši vek 6 rokov.

V rámci komplexného odborného vyšetrenia psychológ zistí a pomôže rodičom orientovať sa, v ktorých oblastiach je potrebné dieťaťu venovať zvýšenú pozornosť a ako ho treba pripravovať a stimulovať v konkrétnych zručnostiach a schopnostiach. 

1. Ak dieťa aktuálne nespĺňa kritériá školskej spôsobilosti, môže rodič formou písomnej žiadosti požiadať riaditeľku spádovej MŠ o pokračovanie v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole, ktorá vydá Rozhodnutie o pokračovaní v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Súčasťou tejto žiadosti je súhlasné vyjadrenie CPP zo psychologického vyšetrenia školskej spôsobilosti a súhlasné písomné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Rodič je povinný zapísať dieťa do základnej školy, aj keď ešte rok bude pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, odporúča sa, aby zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa. 

2. Ak zákonní zástupcovia zvažujú predčasný nástup dieťaťa do 1. ročníka  ZŠ, musia požiadať v jarných mesiacoch o psychologické vyšetrenie v CPP, ktoré je povinné v súvislosti s odporúčaním zaradenia dieťaťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania pred dovŕšením piateho roku veku v MŠ, nakoľko predčasné zaškolenie dieťaťa bude možné len po absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

 

Ďalšie informácie:

 

 Povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

Každý rodič, resp. zákonný zástupca, s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši k 31. 8. šiesty rok života na plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Možnosť predčasného vzdelávania dieťaťa

Na plnenie povinnej školskej dochádzky možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku k 31.8. a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi kmeňovej školy doklad s uvedením názvu a adresy materskej školy, ktorý potvrdzuje, že dieťa navštevovalo príslušnú materskú školu.

 

Povinnosť predprimárneho vzdelávania pri predčasnom nástupe dieťaťa na plnenie školskej dochádzky

Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku k

31. augustu, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Zákonný zástupca predloží základnej škole doklad, ktorý potvrdzuje, že sa dieťa pred dovŕšením piateho roku života (v príslušnom školskom roku) zúčastňuje povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Toto potvrdenie smie vydať zákonným zástupcom dieťaťa materská škola len vtedy, ak dieťa v príslušnom školskom roku plnilo povinné predprimárne vzdelávanie a bolo ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie riadne aj vedené v RIS.

Takéto potvrdenie tvorí:

-  prílohu č. 1 Usmernenia MŠVVaŠ SR k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2022/2023, ktoré je dostupné na:  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20222023/ a tiež 

-  prílohu č. 1 Usmernenia k prijímaniu detí na základné vzdelávanie v základnej škole na školský rok 2022/2023, ktoré je dostupné na:  https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-vzdelavanie-v-zakladnej-skole-na-skolsky-rok-20222023/

 

Na základné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku k 31.8. ak:

- z dôvodu mimoriadneho prerušenia prevádzky príslušného zariadenia poradenstva a prevencie podľa § 150 ods. 8 školského zákona v súvislosti s ochorením COVID-19 nebolo možné vydať súhlasné vyjadrenie s prijatím dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie pred dovŕšením piateho roku veku,

- dieťa sa v školskom roku 2021/2022 vzdelávalo v materskej škole a zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy potvrdenie o tejto skutočnosti a

- zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast s prijatím dieťaťa na základné vzdelávanie.

 

Kedy bude prebiehať zápis do základnej školy? 

Zákon ukladá, že zápis na základnej škole prebieha v období od 1. do 30. apríla. Konkrétne miesto a čas zápisu určuje zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

Vzhľadom na meniacu sa epidemiologickú situáciu je potrebné sledovať upresnenie času a spôsobu zápisu na základných školách.

Prajeme Vám, aby ste s Vaším dieťaťom zažili veľa pekných chvíľ, ale nezabúdajte, že čas plynie rýchlo a dieťa treba postupne pripravovať na zmenu, akou nástup do školy nepochybne je. 

 

Príďte sa poradiť, naše služby sú bezplatné, tešíme sa na Vás.

            PhDr. Alena Hrašková, PhD., MPH

                 Riaditeľka CPP Čadca