Aké sú najčastejšie otázky žiakov na Dňoch voľby povolania?

„Existuje stredná vojenská, alebo policajná škola?"

  • Áno ale sú to školy mimo rezortu školstva.

Poskytujú vzdelanie v rezorte ministerstva vnútra a ministerstva obrany. Školy, ktoré zriaďujú tieto ministerstvá sú zamerané predovšetkým na zdokonalenie sa, resp. špecializovanie sa v danej oblasti.
Sú to školy, na ktoré je možné prihlásiť sa až po ukončení strednej školy s maturitou a v mnohých  prípadoch až na základe pracovného pomeru v danom rozorte, t.j. po vstupe do štátnej služby.
Stredná odborná škola Policajného zboru v Bratislave ako jediná pripravuje nižších policajných dôstojníkov. Má pôsobnosť pre celé Slovensko.

Mám predpoklady na vysokú školu?
Pre štúdium na vysokej škole sú dôležité intelektové predpoklady, ale tiež pozitívny vzťah k získavaniu nových vedomostí, schopnosť systematicky pracovať a učiť sa. Určitý obraz o týchto predpokladoch ti dá pohľad na tvoje známky. Medzi žiakmi s rovnakými známkami však môžu byť rozdiely. Niekto má  priemerné schopnosti, ale je veľmi usilovný, cieľavedomý a pracovitý. Niekto zase nie je zvyknutý tráviť dlhé hodiny nad knihami, ale má vynikajúcu pamäť a perfektné logické myslenie. Obaja môžu úspešne zvládnuť vysokoškolské štúdium, za predpokladu, že si zvolia vhodný odbor, primeraný ich schopnostiam.
Ale pozor. Ani ten najšikovnejší študent si nevystačí iba so svojím nadaním. Bez námahy a úsilia a trpezlivosti sa úspech nedostaví.

Budem robiť prijímacie skúšky?
To, či ťa príjmu na strednú školu bez prijímacích skúšok alebo nie, môžeš zistiť podľa kritérií,ktoré si školy stanovujú samostatne a zverejňujú ich v mesiaci marec. Ak nechceš čakať do jari, napovedia ti  kritériá pre minuloročných deviatakov. Stredné školy ich povinne zverejňujú na svojich webových stránkach a tiež na portáli Školského výpočtového strediska www.svs.edu.sk

Učenie mi nejde. Akú školu si mám vybrať?
Ak učenie a vzťah ku knihám nie je tvojou silnou stránkou, uvažuj skôr o výbere niektorého z 3. ročných učebných odborov. Sú zamerané viac prakticky. Počas štúdia je menej teórie a viac praktického výcviku ako na 4. ročných študijných odboroch. Nezriedka sa stáva, že ak si žiak vhodne zvolil učebný odbor, učenie ho začne baviť. Úspech mu zvýši sebadôveru a chuť na sebe pracovať. Vtedy mu nič nebráni pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Chcem byť profesionálny športovec. Na akú školu mám ísť?
Ak sa chceš stať profesionálnym športovcom, kľúčovým kritériom je tvoj zdravotný stav, fyzická kondícia a najmä športový talent. Živiť sa napr. futbalom vyžaduje naozajstný talent. Tu už nestačí ísť si poobede s kamarátmi zahrať futbal. Športová kariéra si vyžaduje tvrdú každodennú drinu a odriekanie. Poraď sa so svojim trénerom a rodičmi, či máš dostatok osobnostných a fyzických predpokladov na kariéru  profesionálneho športovca. Ak ich odpoveď bude kladná, zoznam športových tried a športových škôl nájdeš na adrese www.svs.edu.sk

Čo sa dozviem na Veľtrhu?

Na Dni voľby povolania nadväzuje Medzinárodný Veľtrh informácií, vzdelávania a zamestnanosti, Burza informácií a firiem v Čadci, kde môžeš získať ďalšie informácie pre Tvoje správne rozhodnutie.

Podujatie je určené pre:

  • žiakov 9. ročníkov ZŠ, ktorí sa rozhodujú kam na strednú školu
  • pre študentov stredných škôl, ktorí si sa zaujímajú o možnosti zamestnať sa po skončení SŠ
  • pre nezamestnaných, pre rodičov žiakov a študentov, pre širokú verejnosť

Prínosom podujatia je prepojenie školy a praxe s cieľom poskytnúť aktualizované informácie o predpokladanom vývoji na trhu práce a o možnostiach uplatnenia.  Organizuje sa  v rámci cezhraničného Partnerstva  EURES-T BESKYDY - partnerstva  Čechov, Poliakov a Slovákov. Organizátorom je UPSVaR v Čadci, hlavným partnerom a spoluorganizátorom podujatia je aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Čadca

Kto tam bude?

  • vystavovatelia: stredné školy okresu Čadca, regiónu Žiliny, Českej republiky, zamestnávatelia z regiónu Kysúc, Českej republiky a Poľskej republiky, UPSVaR v Čadci, CPPPaP v Čadci
  • žiaci 9. ročníkov a ich rodičia, študenti a absolventi stredných škôl, nezamestnaní

Čo sa môžem na Veľtrhu dozvedieť?

  • informácie o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách
  • informácie o najžiadanejších profesiách v okrese Čadca, žilinskom kraji, v SR, a iných štátoch EÚ, o možnostiach štúdia v  zahraniční
  • údaje o umiestnení absolventov z jednotlivých škôl na trhu práce, o počte nezamestnaných absolventov
  • možnosť vidieť praktické ukážky zručností kaderníčok, kozmetičiek, aranžérov, cukrárov, a mnoho ďalších užitočných informácií a kontaktov


Prajeme Ti, aby si sa rozhodol správne! :)