V ČOM MI POMÔŽU DNI VOĽBY POVOLANIA?

Pomaly sa blíži deň, kedy sa budeš musieť rozhodnúť, kam na strednú školu. Nie je to ľahké rozhodnutie a závisí od neho časť tvojej budúcnosti, ľudia, s ktorými sa budeš stretávať, ale aj životný štýl, ktorým budeš žiť.

Dni voľby povolania ( DVP) organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci už pätnásty rok priamo na Tvojej škole. Nemusíš chodiť do poradne, psychologičky nášho CPPPaP prídu priamo do Tvojej školy a pomôžu Ti zorientovať sa podľa Tvojich schopností v rozhodovaní, avšak samotné rozhodnutie je na Tebe. Na Dňoch voľby povolania sa na základe testov dozvieš, aký si typ osobnosti, aké máš predpoklady, v akom pásme je Tvoje IQ, kde môžeš študovať, aká je potreba trhu práce, aké sú Tvoje možnosti štúdia, možnosti pomoci internetu pri voľbe povolania.


Taktiež si vyplníš záznamový hárok, kde si ujasníš, aký si profesionálny typ, aká oblasť Ťa najviac zaujíma, či by si chcel študovať v okrese, mimo okresu, aké sú Tvoje predpoklady na základe výsledkov testov, aké sa Ti páči povolanie, akú máš šancu uplatniť sa s týmto povolaním na trhu práce, o ktorej škole uvažuješ a prečo, akú úroveň vzdelania chceš dosiahnuť, kde môžeš získať ďalšie informácie a podobne... Všetky tieto informácie budeš konzultovať individuálne online vo vyhradenom čase. Tvoji  rodičia  v  prípade záujmu môžu konzultovať ohľadom Tvojej profesijnej orientácie  so psychologičkou telefonicky v poobedňajších hodinách.  Záznamový hárok pre žiakov  môžeš doma prekonzultovať s rodičmi a porozprávať sa o Tvojich schopnostiach a plánoch, z ktorých možno budú rodičia prekvapení, ale možno Ťa lepšie pochopia a spoločne vyberiete tú najvhodnejšiu strednú školu pre Teba.

Veľa žiakom Dni voľby povolania pomohli rozhodnúť sa medzi dvoma školami alebo ujasniť si, v ktorom povolaní budú spokojní, veľa žiakom potvrdili, že ich smerovanie bolo správne, avšak veľa žiakov sa stále nevie rozhodnúť. Môže ísť o žiakov nadpriemerne nadaných, nerozhodných, žiakov s osobnostnými problémami, pre žiakov, ktorí sa podceňujú, alebo preceňujú... Pre týchto žiakov ponúkame ďalšie testovanie, prípadne konzultácie so psychológmi v CPPPaP v Čadci, kde sa môžeš kedykoľvek objednať.

Pomôckou pre Teba k voľbe povolania bude leták -  „Dni voľby povolania", ktorý nájdeš na našej webovej stránke - www.camip.sk
Dni voľby povolania sa konajú zámerne pred Veľtrhom informácií a zamestnanosti v Čadci, aby si si mohol už pripravený na Veľtrhu pozrieť svoju vybranú školu, spýtať sa v jej stánku na otázky, ktoré ťa zaujímajú a určite sa choď pozrieť na Dni otvorených dverí, ktoré stredné školy bezprostredne po Veľtrhu organizujú .

Aký je program Dní voľby povolania?
Orientačný intelektový test ti ukáže, aké sú tvoje intelektové schopnosti, ktoré sú určitým vodítkom pri rozhodovaní o úrovni vzdelania, ktoré môžeš dosiahnuť.
V ďalšom teste sa dozvieš, aký si typ osobnosti a ktorá skupina povolaní je pre teba najvhodnejšia.
Počas prednášky sa naučíš, ako pristupovať k voľbe povolania, čo treba brať do úvahy a na čo si dať  pozor pri tomto dôležitom rozhodnutí.
Počas individuálnej konzultácie prostredníctvom online aplikácie so psychologičkou sa môžeš porozprávať o výsledkoch psychologických testov a spýtať sa na to, čo ťa zaujíma.
Naučíš sa vyhľadávať na internete dôležité informácie, ktoré sú potrebné k správnej voľbe povolania a strednej školy.
Tvoji rodičia môžu využiť príležitosť a porozprávať sa telefonicky o Tvojich predpokladoch na štúdium priamo so psychologičkou a tak ti budú môcť lepšie poradiť.

Čo sa môžem pýtať na DVP?

 • Či je stredná škola, ktorú si si vybral , pre Teba vhodná.
 • Aké sú tvoje schopnosti pre zvolený typ štúdia.
 • Na ktorej strednej škole sa nachádza odbor, ktorý si si vybral.
 • Koľko rokov štúdia si vyžaduje profesia, ktorú si si vybral.
 • Ktorú strednú školu máš navštevovať, ak chceš pokračovať v štúdiu na vysokej škole.
 • Či môžeš študovať vybraný typ odboru, ak si žiak so zdravotným znevýhodnením.
 • V prípade nerozhodnosti môžeš využiť individuálne poradenstvo v CPPPaP.


Čo mi povie psychológ?

 • Dozvieš sa orientačnú úroveň svojich všeobecných intelektových schopností. Nie číslo kvocientu.
 • Keďže testovanie je orientačné, presné číslo inteligenčného kvocientu by mohlo byť zavádzajúce.
 • Psychológ ti povie, či tebou zvolený učebný alebo študijný odbor je adekvátny tvojim schopnostiam.
 • Poskytne ti informácie o možnostiach štúdia, ktoré si si zvolil.
 • Jeho úlohou je usmerniť ťa, ale nie presviedčať. Rozhodnutie je na tebe.
 • Maj otvorenú myseľ a dobre počúvaj, ide o tvoju budúcnosť. Ak ťa niečo zaujíma, pýtaj sa.
 • Na individuálnu konzultáciu je obmedzený čas, pretože sa testovalo veľa žiakov.
 • Ak potrebuješ viac času a informácií, dohodni si individuálne poradenstvo v CPPPaP.


Aký som osobnostný typ?
Čo znamená písmenko, ktoré ti v teste vyjde?

Určite si si všimol, že kamaráti a ľudia, ktorých poznáš, sa veľmi líšia svojou povahou, záujmami, schopnosťami a tým, čo je pre nich v živote dôležité, tým, čo robia radi a čo neznášajú. Jedného baví pracovať s motormi, a teší sa, kedy konečne skončí strednú školu a bude môcť pracovať , iného baví štúdium nových vecí a teší sa na vysokú školu. Jeden túži byť od malička lekárom a druhý by lekárom nechcel byť ani za svet.
Jeden múdry pán, volal sa pán Holland, prišiel na to, že ľudí možno rozdeliť do 6 skupín podľa typu ich osobnosti .
V teste na DVP Ti vyšlo písmeno, pri ktorom si mal viac väčší počet bodov . Toto písmeno ti naznačuje, v ktorých povolaniach budeš spokojný a realizovaný.
Ak Ti vyjde viacero písmen s vysokým počtom bodov, to môže znamenať, že nie si vyhranený typ a že môžeš byť úspešný vo viacerých typoch povolania.

R
Remeselne a technicky zdatný typ:

 • Ľudia tohto typu radi pracujú rukami, s rôznymi nástrojmi
 • Radi obsluhujú a riadia stroje, zaujímajú sa o prácu so
 • zvieratami, rastlinami. Sú radi vonku a dávajú prednosť
 • fyzickej práci, technike alebo prírode.
 • (príklady povolaní: automechanik, požiarnik, mechatronik,murár)

I

Zvedavý, bádateľský a vedecký typ:
Ľudia tohto typu sa radi zaoberajú výskumom, zaujímajú ich rôzne vedné odbory a riešenie rôznych prírodných, sociálnych či spoločenských problémov. Radi bádajú, skúmajú, učia sa, čítajú, píšu a majú radi prírodné vedy. (príklady povolaní: biológ, historik, programátor,lekár)

A
Umelecký a tvorivý typ:
Ľudia tohto typu sa radi zaoberajú umením (napr. hudbou, výtvarným umením a pod.) Radi kreslia,  maľujú, vytvárajú sochy, tancujú alebo hrajú na rôzne hudobné nástroje, radi píšu a čítajú knihy. Sú vysoko tvoriví a venujú sa umeleckým odborom. (príklady povolaní: fotograf, výtvarník, hudobník, tanečník, aranžér)

S
Sociálny a opatrovateľský typ:
Ľudia tohto typu sa radi a ochotne starajú o druhých ľudí. Vychovávajú ich, učia, radia im, liečia ich  a opatrujú a dbajú o ich telesnú či duševnú pohodu. Starajú sa nielen o deti, ale aj o dospelých či starých ľudí v priebehu ich života. (príklady povolaní: zdravotná sestra, psychológ, sociálny kurátor)

E
Vodcovský a podnikavý typ:
Ľudia tohto typu radi presviedčajú, riadia, vedú ostatných a vyznačujú sa zmyslom pre obchod  a organizáciu práce iných ľudí. Venujú sa najradšej obchodu, predaju, nákupu, plánovaniu rôznych finančných operácií a organizovaniu akcií(príklady povolaní:manažér, riaditeľ školy, obchodný zástupca)

C
Usporiadaný a vytrvalý typ:
Ľudia tohto typu pracujú radi s dátami, číslami a údajmi, ktoré vyžadujú presnosť a dobrú organizáciu práce. Spravidla pôsobia na rôznych úradoch a v informačných administratívnych, správnych a technických odboroch a profesiách. (príklady povolaní: účtovník, zapisovateľ, sekretárka)

Čo budem potrebovať k Dňom voľby povolania?

Písomný súhlas rodiča s účasťou na podujatí a súhlas s poskytnutím služieb CPPPaP. Ale najviac budeš potrebovať chuť dozvedieť sa niečo nové o sebe, aby si si správne vybral vstup do svojho života.

Kedy budú Dni voľby povolania na našej škole?

Dni voľby povolania prebiehajú v mesiacoch september až október, aby si si mohol v kľude získať všetky informácie k voľbe strednej školy, získať informácie na Veľtrhu, ktorý nasleduje bezprostredne po Dňoch voľby povolania, navštíviť Dni otvorených dverí, poradiť sa s výchovným poradcom a najmä s rodičmi.

Kedy využiť ďalšie psychologické poradenstvo v CPPPaP?

Kedykoľvek, keď budeš potrebovať pomoc. Ak sa nevieš rozhodnúť medzi viacerými školami, nie si si istý, ktorá bude pre teba najvhodnejšia, máš zdravotné obmedzenia,si nadpriemerne inteligentný, máš problémy s učením, výber tvojich rodičov, sa líši od tvojho,chceš vedieť,ako rozvíjať svoje schopnosti...

Ako to prebieha?

Na individuálne psychologické poradenstvo v CPPPaP je potrebné sa vopred objednať.
Do dovŕšenia 18 rokov budeš potrebovať písomný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

Psychologické poradenstvo prebieha v troch fázach:

Diagnostická časť: testovanie schopností, záujmov, osobnosti, možno využiť aj programy Cesta k povolaniu, Sprievodca svetom práce, Proforient
Poradenská časť: na základe výsledkov diagnostiky sa formulujú odporúčania pre osobnostný rozvoj a profesijnú orientáciu
Informačná časť: poskytnutie konkrétnych informácií o možnostiach štúdia, o prijímacích skúškach...

Kedy sa podávajú prihlášky na SŠ?

 • Prihlášku na štúdium podáva za teba rodič. Môžeš si podať dve prihlášky.
 • Prihláška musí byť na špeciálnom tlačive. Tretiu prihlášku si môžeš podať v prípade že sa hlásiš na odbor s talentovými skúškami.
 • Prihlášky sa podávajú v mesiaci apríl.
 • V prípade talentových škôl sa prihlášky podávajú vo februári.
 • Riaditeľ ZŠ ich pošle na strednú školu