Projekt : „Príprava na prvú voľbu povolania"

CPPPaP Čadca v súčasnosti realizuje projekt „Príprava na prvú voľbu povolania", podporený MŠVVaŠ z rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo" pod záštitou Okresného úradu v Žiline.
Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie a skvalitnenie kariérneho poradenstva pre žiakov ZŠ vytvorením dvoch metodických materiálov a rozšírenie a inováciu kariérneho poradenstva - „CAMIP – pomoc pri výbere povolania" pre žiakov a pedagógov. Podkladom pre vytvorenie metodického materiálu je www.camip.sk, ktorý sme vytvorili v našej CPPPaP a dlhodobo ho realizujeme, prezentujeme na konferenciách, seminároch u nás i v zahraničí, získali sme viacero ocenení, taktiež ocenenie o MŠ SR za mimoriadne úspešnú a dlhoročnú činnosť v oblasti kariérového poradenstva v rezorte školstva.
Súčasťou projektu je zabezpečenie kariérového vzdelávania vo forme výcvikových aktivít pre mladšie ročníky ZŠ a rozšírenie povedomia o možnosti voľby svojho budúceho povolania i pre deti MŠ, nielen pre deti končiacich ročníkov ZŠ.
1. fáza projektu: projekt začínal prácou s deťmi z materských škôl (konkrétne MŠ Čadca – SNP, MŠ Čadca – J. Kráľa, MŠ Čadca – Hurbanova, MŠ Podzávoz) s cieľom dostať do povedomia vhodnosť budúcej voľby povolania už pre deti predškolského veku. Deti mali možnosť vyskúšať si rozmanité zážitkové aktivity a oboznámiť sa s názvami a náplňou práce rôznych povolaní prostredníctvom pestrých hrových aktivít, priamo v priestoroch MŠ Čadca - SNP. Počas šiestich stretnutí sa deti zoznámil s reálnymi pomôckami, aké využívajú jednotlivé povolania pri práci a mohli si prehĺbiť poznanie, napr. i ohľadom pracovných podmienok, pracovnej doby a pracovného odevu jednotlivých povolaní. Dôležitým prínosom bolo, že deti mali možnosť uvažovať nad významom práce, zamyslieť sa nad tým ako je každé povolanie, teda napr. i povolanie ich vlastných rodičov, dôležité pre náš život.

2. fáza projektu: je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ. Aktuálne sa do projektu zapojila ZŠ Komenského v Čadci, kde sa realizujú aktivity pre žiakov 5. a 7. ročníka. Aktivity pre školákov sú zamerané na zlepšenie sebapoznania, svojich záujmov a schopností, zručností a osobnostných vlastností, na poznanie sveta práce, poskytnutie informácií o jednotlivých povolaniach, pracovných požiadavkách, pracovných predpokladoch, pracovných podmienkach a poznanie sveta strednej školy. Dôležitým bude hľadanie súladu vlastných predpokladov a konkrétnych pracovných požiadaviek, poznávanie vlastných pracovných preferencií a zmien, ktoré sa dejú v kariérnom rozhodnutí počas života. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci plánuje dlhodobo zisťovať efektívnosť projektu a rozšíriť ho v budúcich rokoch i na ďalšie materské a základné školy v okrese Čadca. Veríme, že žiaci, ktorí sa do projektu zapojili budú na svoju prvú voľbu povolania v 9. ročníku ZŠ pripravení ešte o kúsok lepšie.
Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí projekt „Príprava na prvú voľbu povolania žiakov ZŠ" podporili a pomohli ho tým uviesť do praxe, predovšetkým pedagógom MŠ Čadca – SNP a ZŠ Komenského v Čadci, v neposlednom rade tiež deťom z MŠ Čadca – SNP, MŠ Čadca – J. Kráľa, MŠ Čadca – Hurbanova, MŠ Podzávoz a žiakom ZŠ Komenského v Čadci. Osobitná vďaka patrí najmä Mgr. Kataríne Školovej, pani Eve Homolovej, Mgr. Anne Dinisovej a Ing. Eve Václavikovej za ich ochotu, ústretovosť a profesionálnu spoluprácu.

 jpgfoto projekt

________________________________________

 

Týždeň voľby povolania 2013

CPPPaP v Čadci v mesiacoch september - október realizuje Týždeň voľby povolania  2013 na základných školách okresu Čadca. Podrobný harmonogram realizovanej akcie nájdete tu.

________________________________________

 

Dni otvorených dverí na stredných školách

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou: týždeň otvorených dverí 11.-15.11.2013.

SOŠ technická Čadca: neorganizuje DOD – záujemcovia o štúdium sa môžu pozrieť do priestorov školy skupinovo v sprievode pedagóga, jednotlivo s rodičom – treba nahlásiť exkurziu aspoň deň vopred Tel. č.: 041/ 432 76 49 Ing. František Kajánek, 041/ 432 76 49 PaedDr. Stanislav Špila.

SOŠ OaS Čadca: 4.12.2013 spojená s výstavou „ Vianočné stoly „ v Dome kultúry Čadca – 2 nové odbory kozmetik – 4 – ročný, cukrár- kuchár – 4 – ročný.

Spojená škola Nábrežná Kysucké Nové Mesto: 5.12.2013 8.00-17.00 hod.

SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto: 8.10.2013

Gymnázium Čadca: bilingválne štúdium: 22.11.2013, 4- ročné štúdium: 10.2.2014, 8-ročné štúdium: 10.2.2014

Gymnázium Turzovka: 10.12.2013 o 9.00 hod.

PASA Čadca: 21. 11. 2013 o 9.00 hod.

SZŠ Sv. Františka z Assisi: 21.11.2013 o 9.00 hod.

________________________________________

 

 

Euroguidance - Národná cena kariérového poradenstva 2013

Dovoľujeme si Vás informovať o 5. ročníku súťaže Národná cena kariérového poradenstva 2013 a o tohtoročnej novinke - možnosti nominovať službu kariérového poradenstva alebo zaujímavú aktivitu z celej oblasti kariérového poradenstva. Súťaž realizuje centrum Euroguidance pôsobiace v rámci Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC), n.o. spolu s centrom Euroguidance Českej republiky pôsobiacim pri Dome zahraničných služieb (DZS). Cieľom súťaže je zviditeľniť poskytované služby a aktivity a oceniť dobrú prax v oblasti kariérového poradenstva v SR a v ČR. Nominácie do súťaže môžete zasielať na  emailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do 17. mája 2013. Do súťaže je možné prihlásiť aj vlastné služby a aktivity – prihláška bude zverejnená 10. apríla a prihlásiť sa bude možné do 17. júna 2013.
Bližšie informácie o súťaži môžete nájsť na stránke http://www.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž.

pdf Súťaž KP leták 2013

docx Nominačný_formulár_SK.docx

________________________________________

 

Výhercovia súťaže "Moje budúce povolanie"


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Čadci vyhlásilo literárnu súťaž pre žiakov základných škôl "Moje budúce povolanie". Jej cieľom bolo, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho a taktiež posilniť v nich povedomie o dôležitosti voľby povolania už od šiesteho ročníka ZŠ. Podmienky súťaže boli stanovené len rozsahom , nehodnotil sa štýl ani pravopis, čím sa do súťaže mohli zapojiť naozaj všetci. Dozvedeli sme sa, že v školách prebiehali školské kolá a telefonovali nám pedagógovia, že posielajú viacej prác, ako bolo predpísané, nakoľko sú také zaujímavé, že nevedia vybrať iba jednu prácu za kategóriu.

Žiaci druhého stupňa základných škôl čadčianskeho okresu opisovali svoje myšlienky, túžby, sny, ale i neistotu, ťažkosti v rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní a množstvo otázok, ktoré sa im pri uvažovaní o tejto téme vynárali a mali možnosť sa hlbšie zamyslieť na potrebou voľby strednej školy a povolania a utriediť si svoje doterajšie úvahy na túto tému.

Do súťaže Moje budúce povolanie sa zapojilo 15 škôl z okresu Čadca. Odborná porota vybrala pätnásť najlepších spomedzi 82 prác. Viedli povolania ako lekár, učiteľ, architekt, ale mali sme aj hľadača zlata, vlastníčku planéty Mars či klavírneho virtuóza a výber víťaza medzi detskými túžbami a snami , úprimnosťou, s akou práce písali, bol naozaj veľmi ťažký.

Pre niektorých žiakov bolo ich vysnívané povolanie jednoznačnou voľnou už odmalička. Iných zasa inšpiroval nejaký človek – otec, mama, dedko, babka..., alebo nejaká významná udalosť v ich živote. Pri ovplyvňovaní žiakov nezaostali ani médiá, najmä televízne seriály, dokumenty.... Pri výbere svojho povolania sa síce prikláňali k svojim snom, ale vo svojich úvahách sa zamýšľali aj nad uplatnením a možnosti zarobiť toľko financií, aby ich práca uživila.

Pozitívne je, že vo všetkých súťažných prácach bola viditeľná túžba urobiť svojou prácou svet lepším, krajším, prispieť niečím spoločnosti, zanechať po sebe stopu. Hoci je pre nich budúcnosť neistá, vchádzajú do nej s nádejou, že sa im podarí splniť si svoje sny.

Výhercom na slávnostnom vyhodnotení súťaže zablahoželala a odovzdala diplomy a ceny riaditeľka CPPPaP v Čadci PhDr. Alena Hrašková, MPH.


Zoznam výhercov:

Samuel Strýček ZŠ Podzávoz

Eva Oravcová ZŠ Rázusova

Daniel Franek ZŠ M. R. Štefánika

Rastislav Dodek ZŠ Klokočov

Marek Ondrašina     ZŠ Zákopčie

Anton Kubica  ZŠ Podzávoz

Lukáš Šperka  ZŠ Horný Kelčov

Lukáš MelicherZŠ Makov

Samuel Zbončák  ZŠ Staškov

Ľubica Václaviková  ZŠ Komenského

Emma Potanková  ZŠ Rázusova

Patrícia Kubatková  ZŠ Vychylovka

Katarína Liščáková  ZŠ Zborov nad Bystricou

Martin Bazger   ZŠ Podvysoká

Monika Kanderová   ZŠ Stará Bystrica


Slávnostné vyhlásenie a odovzdanie cien sa uskutočnilo 21. novembra 2012 v priestoroch CPPPaP Čadca.víťazi súťaže

 

Slovensko-nemecké bilingválne štúdium v Čadci

OBCHODNÁ AKADÉMIA D. M. JANOTU V ČADCI otvára v šk. roku 2013/2014 nový 5-ročný študijný odbor obchodná akadémia slovensko-nemecké bilingválne štúdium pre žiakov 8. alebo 9. ročníka základnej školy. Viac informácii sa dozviete počas dňa otvorených dverí 13. decembra 2012 od 8.30 do 14:00 h na Obchodnej akadémii v Čadci, na tel.: 041/43 32 103, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. alebo na http://www.oaca.sk/.

 


Stránka 6 z 9