JOB EXPO 2014

alt

V dňoch 29. – 30. 04. 2014 v priestoroch výstaviska Agrokomplex, š.p. v Nitre sa uskutoční už 4. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2014. Najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2014 v spojení so 16. ročníkom medzinárodnej burzy práce – European Job Days 2014. CPPPaP v Čadci bude jedným z vystavovateľov. Viac na www.jobexpo.sk.

________________________________________

 

Profilové predmety na prijímacie skúšky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určuje profilové predmety na  prijímacie skúšky na stredné školy pre  školský rok 2014/2015.

 

pdfProfilové_predmety.pdf

 

________________________________________

 

CPPPaP Čadca vyhlásilo súťaž „Čím chcem byť v budúcnosti" pre žiakov ZŠ

CPPPaP Čadca vyhlásilo pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia a Týždňa celoživotného poradenstva s podporou Euroguidance centra 2. ročník súťaže pre žiakov ZŠ na tému: „Čím chcem byť v budúcnosti." Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho, posilniť povedomie o dôležitosti voľby povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila do povedomia žiakov už v nižších ročníkoch. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii detí s problémami vo výbere povolania.

viac o súťaži

________________________________________

 

CPPPaP Čadca vyhlásilo súťaž „Čím chcem byť v budúcnosti" pre žiakov SŠ

CPPPaP Čadca vyhlásilo pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia a Týždňa celoživotného poradenstva s podporou Euroguidance centra 1. ročník súťaže pre študentov SŠ na tému: "Čím chcem byť v budúcnosti". Cieľom súťaže je, aby sa študenti stredných škôl zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho, posilniť povedomie o dôležitosti voľby povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila aj do povedomia študentov. Cieľom je upriamiť pozornosť na dôležitosť voľby povolania a upriamenie sa na uplatnenie v budúcnosti. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii študentov s problémami vo výbere povolania.

viac o súťaži

________________________________________

 

Týždeň voľby povolania 2013 na ZŠ okresu Čadca

CPPPaP Čadca v rámci Čadčianskeho modelu interaktívneho profesijného poradenstva CAMIP zorganizovalo 8. ročník Týždňa voľby povolania 2013. V rámci Týždňa voľby povolania boli v mesiacoch september – október realizované prednášky o voľbe povolania, diagnostika žiakov za účelom kariérového poradenstva a individuálne kariérové poradenstvo a konzultácie žiakom a ich rodičom. Celkovo sa zúčastnilo 789 žiakov končiacich ročníkov z 27 základných škôl okresu Čadca, v 44 triedach, pričom so žiakmi sa konzultácií zúčastnilo 119 rodičov a 37 pedagógov, ktorí mali záujem poradiť sa ohľadom budúcnosti svojich detí.

________________________________________

 

Cezhraničný veľtrh – burza informácií

CPPPaP Čadca bolo vystavovateľom a zároveň partnerom pri organizovaní Cezhraničného veľtrhu - burzy informácií o vzdelávaní a zamestnanosti v rámci aktivít Cezhraničného partnerstva EURES-T Beskydy, ktorý sa konal dňa 6. novembra 2013 v Dome kultúry v Čadci. Podujatie bolo určené pre širokú verejnosť, ľudí hľadajúcich si zamestnanie, pre žiakov 9. ročníkov a ich rodičov, ktorí sú pred rozhodnutím, aký študijný alebo učebný odbor si zvoliť, aby našli po ukončení štúdia uplatnenie na trhu práce a možnosť sebarealizácie. Účastníkmi podujatia boli všetky ZŠ okresu Čadca, vystavovatelia - stredné školy a zamestnávatelia Žilinského regiónu i cezhraničných oblastí. V stánku CPPPaP Čadca mohli žiaci okrem iného zistiť nielen prehľad aktuálnych študijných a učebných odborov stredných škôl a učilíšť v rámci všetkých regiónov Slovenska, ale aj orientačný počet prihlásených žiakov na základe ich predbežného záujmu, a zároveň plánovaný počet prijatia žiakov spolu s ostatnými kritériami štúdia.
jpgfoto z Veľtrhu

jpgfoto z Veľtrhu 2

jpgfoto z Veľtrhu 3

 ________________________________________

 


Stránka 5 z 9