Národná cena kariérového poradenstva 2015

Centrum Euroguidance, SAAIC, vyhlásilo súťaž Národná cena kariérového poradenstva 2015. Cieľom súťaže je zviditeľniť a oceniť služby a aktivity z oblasti kariérového poradenstva a rozvoja kariéry. Najlepšie príspevky budú po posúdení odbornou porotou ocenené. Prihlášku, leták a podrobnejšie informácie o súťaži nájdete na stránke www.saaic.sk/euroguidance v menu Súťaž. Termín ukončenia podávania prihlášok je 30. jún 2015.

________________________________________

 

Vyhodnotenie súťaže "Moja cesta životom"

Do súťaže  "Moja cesta životom", ktorú vyhlásila riaditeľka CPPPaP Čadca v marci tohto roku  sa prihlásilo 15 škôl z okresu Čadca. Celkovo odborná porota hodnotila 51 prác formou textu, kresby a fotografie. Odborná porota po dôkladnom zvážení  vybrala 18 najlepších prác. Slávnostné vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien sa uskutočnilo 18. júna 2015 v priestoroch Mestského úradu v Čadci. Súťaž „Moja cesta životom“ umožnila žiakom hlbšie sa zamyslieť nad potrebou voľby budúceho povolania, umožnila žiakom, aby boli prístupní sebareflexií, pátrali po vlastných vnútorných zdrojoch, záujmoch a informáciách, ktoré o sebe v súvislosti s problematikou povolaní vedia. Naratívne vyjadrenie im umožnilo vnímať seba v kontexte životnej cesty, čím sa priblížilo k tým najvnútornejším hodnotám, ktoré sú pre nich dôležité pri výbere povolania.

 

Zoznam ocenených:

 

6 ročník
1.miesto Dodeková Nikola – ZŠ Klokočov - ocenená práca
2. miesto Hudec Lukáš – ZŠ Podzávoz - ocenená práca
3. miesto Čanecký Dávid – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité - ocenená práca

 

7. ročník

1. miesto Privarčáková Simona – ZŠ Zborov nad Bystricou - ocenená práca
2. miesto Prda Matej – ZŠ Makov - ocenená práca
3. miesto Petreková Agáta – ZŠ Nová Bystrica - Vychylovka - ocenená práca

 

8. ročník
1. miesto Orechovská Michaela – ZŠ J. A. Komenského Čadca - ocenená práca 
2. miesto Glamošová Lucia – ZŠ Milana Mravca Raková - ocenená práca - ocenená práca
3. miesto Kasoniová Klaudia – ZŠ M. R. Štefánika Čadca - ocenená práca

 

9. ročník
1. miesto Čanigová Laura – ZŠ Makov - ocenená práca
2. miesto Šimek Martin – ZŠ Makov - ocenená práca
3. miesto Gregušová Mária – ZŠ E. A. Cernana Vyšný Kelčov - ocenená práca

 

Vyznamenania:

Šurinová Emma – ZŠ Zborov nad Bystricou - ocenená práca
Potočár Patrik – ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta Skalité - ocenená práca
Mravcová Natália – ZŠ Zákopčie - ocenená práca
Tomašiková Monika - ZŠ Korňa Ústredie - ocenená práca
Šimčisková Natália - ZŠ Svrčinovec - ocenená práca
Macašková Tamara – ZŠ Podvysoká - ocenená práca

 

Víťazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

Súťaž "Moja cesta životom"

 

Riaditeľka CPPPaP v Čadci vyhlásila 3. ročník súťaže pre žiakov ZŠ na tému budúceho povolania s názvom „Moja cesta životom“. Cieľom súťaže je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú v budúcnosti vykonávať a formulovali ho formou textu, kresby alebo fotografie. Posilnia tým povedomie o dôležitosti voľby povolania, čím by sa významnosť a priorita správnej voľby povolania rozšírila a upevnila do povedomia žiakov už v nižších ročníkoch. Práce môžu byť cennou pomôckou aj pre triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri konkrétnej voľbe povolania, osobitne pri identifikácii detí s problémami vo výbere povolania.

 

1. Podmienky súťaže:
- forma: text / kresba / fotografia (limit na každú formu max. 1 A4)
- súťaže sa môže zúčastniť každý žiak 6., 7., 8., 9. ročníka ZŠ
- každá zúčastnená škola môže poslať do súťaže najviac 4 práce, po jednej z každej kategórie 6., 7., 8., 9. ročníka, v rozsahu maximálne 1 A4
- súťažná práca musí obsahovať: meno a ročník žiaka, názov ZŠ a súhlas rodiča so zverejnením.


2. Priebeh súťaže:
Súťaží sa v štyroch kategóriách, v ktorých budú práce za účasti médií ocenené
I. kategória: žiaci 6. roč. ZŠ
II. kategória: žiaci 7. roč. ZŠ
III. kategória: žiaci 8. roč. ZŠ
IV. kategória: žiaci 9. roč. ZŠ

 

Uzávierka súťaže je 10.04.2015 Práce je potrebné zaslať poštou na adresu: CPPPaP v Čadci Kukučínova 162, 022 01 Čadca (kontakt pre poskytovanie informácií: Mgr. J. Gazdíková, tel.č.: 041/ 433 41 81)

 

3. Vyhodnotenie súťaže
Dátum vyhodnotenia súťaže upresníme. Súťažné práce posúdi odborná porota. (Práce budeme hodnotiť po obsahovej stránke, pravopisné chyby, dodržanie štýlu a pod. nebudú predmetom hodnotenia.)

 

Návratka na stiahnutie 

________________________________________

 

Ocenenie od Ministra školstva SR

Riaditeľka CPPPaP Čadca PhDr. Alena Hrašková, MPH ocenená ministrom školstva Jurajom Draxlerom - link

 

alt

 

ocenenie ministra032

 

 

 

________________________________________

 

 

CPPPaP sa zapojilo do Národného projektu

 

CPPPaP v Čadci sa zapojilo do národného projektu VÚDPaP - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí - link 

Model Kariérového poradenstva CAMIP - je uvádzaný  ako príklad dobrej praxe na portáli KOMPOSYTU - link

________________________________________

 

Vyhodnotenie súťaže "Moje budúce povolanie"

CPPPaP v Čadci za účasti Ing. Vladimíra Macáška ocenilo súťažiacich  2. ročníka súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ „Čím chcem byť v budúcnosti“. Vyhodnotenie sa uskutočnilo v utorok 29. apríla 2014 o 10.00 hod. v  priestoroch CPPPaP v Čadci.

 

Ocenené práce:

6.ročník:

Radoslava Šperková – ZŠ Horný Kelčov
V.Čagalová – ZŠ Podvysoká
M.Chrenšť- ZŠ Staškov
Milan Zeman – ZŠ Makov

 

7.ročník:

Tatiana Grochalová – ZŠ Staškov
Monika Kasáková – ZŠ Klokočov
L. Prachniarová – ZŠ Žarec
Alexandra Wajnert – ZŠ Rázusova

 

8. ročník:

Lucia Macáková – ZŠ Zborov nad Bystricou
Terézia Ďurkáčová – ZŠ Korňa
Benjamín Čagala – ZŠ Klokočov
D. Grigová – ZŠ Vychylovka

 

9. ročník:

Denis Nevidzan – ZŠ Vysoká nad Kysucou
Alica Klieštiková – ZŠ Komenského
Aneta Linetová – ZŠ Zákopčie
Michal Rebroš – ZŠ Žarec
A. Ivaničová – ZŠ Svrčinovec

 

Zo stredných škôl:

Peter Haladej -  SOŠDaS KNK

Helena Rudinská - Gymnázium Turzovka

Petra Nekorancová - SOŠOaS Čadca

Víťazi súťaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

  

 

Regionálna burza práce a informácií pre mladých

 11. novembra 2014 v Dome  kultúry v Čadci

alt 

_______________________________________

 


Stránka 5 z 11